เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 2304 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟทางสาธารณะเป็นโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ ภายในเขตเทศบาลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ก.ค. 2567 ]4
2 รายละเอียดราคากลางงานจ้างติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ พร้อมเสาสูง ๖ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ บริเวณทางแยกเชื่อมภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ก.ค. 2567 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรสุนัขและขึ้นทะเบียนสัตว์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 18 ก.ค. 2567 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศเพื่อดำเนินโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 17 ก.ค. 2567 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 17 ก.ค. 2567 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 16 ก.ค. 2567 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 15 ก.ค. 2567 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 15 ก.ค. 2567 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ก.ค. 2567 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการ บริหารจัดการชุมชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการสังคม) [ 11 ก.ค. 2567 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 10 ก.ค. 2567 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 8 ก.ค. 2567 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 5 ก.ค. 2567 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 5 ก.ค. 2567 ]4
15 ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนน เทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 ก.ค. 2567 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 2 ก.ค. 2567 ]5
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ [ 28 มิ.ย. 2567 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ เรื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้ [ 28 มิ.ย. 2567 ]10
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ เรื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้ [ 28 มิ.ย. 2567 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 28 มิ.ย. 2567 ]5
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 มิ.ย. 2567 ]7
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 28 มิ.ย. 2567 ]5
23 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 27 มิ.ย. 2567 ]12
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 มิ.ย. 2567 ]7
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 27 มิ.ย. 2567 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 26 มิ.ย. 2567 ]7
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๐ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 26 มิ.ย. 2567 ]9
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๗ เรื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้ [ 26 มิ.ย. 2567 ]3
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนธุรการ จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 มิ.ย. 2567 ]5
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 24 มิ.ย. 2567 ]6
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 24 มิ.ย. 2567 ]11
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำรวจออกแบบก่อสร้างในงานโยธาของเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 มิ.ย. 2567 ]4
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานโยธา จำนวน ๘ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 มิ.ย. 2567 ]3
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะและกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๙ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 มิ.ย. 2567 ]4
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 มิ.ย. 2567 ]7
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 21 มิ.ย. 2567 ]7
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันงานวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 มิ.ย. 2567 ]7
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 21 มิ.ย. 2567 ]9
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา อยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน-ไชโย ที่ กม.๕๔+๔๔๕ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 20 มิ.ย. 2567 ]7
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา อยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ ตอนแยกที่ดิน-ไชโย ที่ กม.๕๘+๔๗๙ จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 20 มิ.ย. 2567 ]5
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 มิ.ย. 2567 ]3
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 19 มิ.ย. 2567 ]8
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 19 มิ.ย. 2567 ]4
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 18 มิ.ย. 2567 ]9
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๒-๐๐๐๑ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 18 มิ.ย. 2567 ]6
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 มิ.ย. 2567 ]7
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 18 มิ.ย. 2567 ]7
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 18 มิ.ย. 2567 ]3
49 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2567 ]5
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งรถอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์ และประดับธงสองข้างทางตั้งแต่สวนน้ำฯ ถึงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 17 มิ.ย. 2567 ]9
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 มิ.ย. 2567 ]7
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองอ่างทอง โครงการะบบบำบัดน้ำเสีย(รหัสทรัพย์สิน ๑๐๙-๕๒-๐๐๐๑) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 มิ.ย. 2567 ]5
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญพี่น้องชาวอ่างทองไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.อ่างทอง พร้อมงานติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 14 มิ.ย. 2567 ]9
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองคลัง) [ 13 มิ.ย. 2567 ]5
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในเขตชุมชน ๒๒ ชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 มิ.ย. 2567 ]7
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 12 มิ.ย. 2567 ]6
57 รายงานการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 [ 12 มิ.ย. 2567 ]5
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 11 มิ.ย. 2567 ]4
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบบวัดผลและบันทึกผลการเรียนรู้โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2567 ]6
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ว่ายน้ำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อแบบฝึกหัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 5 มิ.ย. 2567 ]12
63 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2567 ]9
64 รายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2567 ]8
65 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 มิ.ย. 2567 ]10
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 4 มิ.ย. 2567 ]8
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาตลาดสดเทศบาล ๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 4 มิ.ย. 2567 ]6
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 30 พ.ค. 2567 ]6
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(พัสดุ) [ 24 พ.ค. 2567 ]11
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการสนันศุนย์บริการคนพิการ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 24 พ.ค. 2567 ]14
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายยการ โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 23 พ.ค. 2567 ]8
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายยการ โดยยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 23 พ.ค. 2567 ]14
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต และต่ออายุโดเมนเนม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงาน) [ 20 พ.ค. 2567 ]13
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 พ.ค. 2567 ]12
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 พ.ค. 2567 ]14
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 พ.ค. 2567 ]5
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอาสาสมัครป้องกันภัย อปพร. จำนวน ๕๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 20 พ.ค. 2567 ]8
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกดับเพลิง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 20 พ.ค. 2567 ]4
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดดานอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 17 พ.ค. 2567 ]5
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 17 พ.ค. 2567 ]10
81 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 พ.ค. 2567 ]6
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(พัสดุ) [ 16 พ.ค. 2567 ]2
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ค. 2567 ]13
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2567 ]9
85 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 9 พ.ค. 2567 ]5
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 8 พ.ค. 2567 ]5
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจรเหล็กพร้อมป้ายข้อความ เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๔ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 8 พ.ค. 2567 ]8
88 ประกาศขายพัสดุทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จำนวน ๕ รายการ(กองคลัง) [ 8 พ.ค. 2567 ]20
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุขฯ) [ 8 พ.ค. 2567 ]8
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุขฯ) [ 8 พ.ค. 2567 ]11
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุขฯ) [ 8 พ.ค. 2567 ]5
92 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 พ.ค. 2567 ]7
93 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ ๘๘๕๖ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 7 พ.ค. 2567 ]8
94 ประกวดดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้า โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 พ.ค. 2567 ]13
95 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 พ.ค. 2567 ]9
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 3 พ.ค. 2567 ]6
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร Mini English Program โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหนังสือกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (MEP+ภาษาจีน) จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 3 พ.ค. 2567 ]6
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 3 พ.ค. 2567 ]6
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไปจำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 2 พ.ค. 2567 ]5
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานำสลบและยยาสลบพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 29 เม.ย. 2567 ]5
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนทางเท้า ตลาดสดฯ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 29 เม.ย. 2567 ]7
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 เม.ย. 2567 ]9
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) [ 26 เม.ย. 2567 ]9
104 รายละเอียดราคากลางงานจัดดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรง จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 เม.ย. 2567 ]12
105 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 26 เม.ย. 2567 ]9
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่บุคลากรประจำขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 เม.ย. 2567 ]9
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง หจังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 เม.ย. 2567 ]11
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 23 เม.ย. 2567 ]7
109 การยื่นคำร้องขอต่อสัญญาเช่าแผง/ล็อกตลาดเทศบาล ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 23 เม.ย. 2567 ]10
110 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างอทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 19 เม.ย. 2567 ]14
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 19 เม.ย. 2567 ]12
112 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) [ 19 เม.ย. 2567 ]12
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]14
114 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 เม.ย. 2567 ]12
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 17 เม.ย. 2567 ]7
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์และเก้าอี้ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 เม.ย. 2567 ]13
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 เม.ย. 2567 ]12
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 เม.ย. 2567 ]13
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 เม.ย. 2567 ]11
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องขยายเสียงและเครื่องปั่นไฟ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 เม.ย. 2567 ]9
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด และพวงมาลัยกร โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 เม.ย. 2567 ]10
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดง รำวงย้อนยุค โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 เม.ย. 2567 ]9
123 ประกาดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 เม.ย. 2567 ]15
124 รายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลัง [ 5 เม.ย. 2567 ]13
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 3 เม.ย. 2567 ]11
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนทางเท้า ตลาดสดฯ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๙ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 3 เม.ย. 2567 ]12
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 เม.ย. 2567 ]11
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 2 เม.ย. 2567 ]10
129 รายละเอียดราคากลางงานจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 เม.ย. 2567 ]11
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 2 เม.ย. 2567 ]13
131 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตาม พรบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 [ 1 เม.ย. 2567 ]9
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 29 มี.ค. 2567 ]9
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 28 มี.ค. 2567 ]15
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 28 มี.ค. 2567 ]12
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]9
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]10
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]10
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขฯและศูนย์แพทย์ชุมชน จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]10
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]10
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]12
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อ [ 28 มี.ค. 2567 ]11
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๓ เรื่อง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]10
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ เรื่อง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 มี.ค. 2567 ]10
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 มี.ค. 2567 ]12
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 มี.ค. 2567 ]16
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย โครงการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 มี.ค. 2567 ]18
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนธุรการ จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มี.ค. 2567 ]11
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภานอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะและกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มี.ค. 2567 ]10
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานสำรวจออกแบบก่อสร้างในงานโยธาของเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มี.ค. 2567 ]12
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 26 มี.ค. 2567 ]14
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 25 มี.ค. 2567 ]14
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 มี.ค. 2567 ]10
153 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 25 มี.ค. 2567 ]11
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านงานโยธา จำนวน ๑๐ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 มี.ค. 2567 ]13
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๕ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 มี.ค. 2567 ]10
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 มี.ค. 2567 ]10
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 19 มี.ค. 2567 ]11
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 19 มี.ค. 2567 ]12
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กค ๖๗๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 18 มี.ค. 2567 ]12
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 14 มี.ค. 2567 ]11
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาติดตั้งเสารับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร พร้อมสายสัญญาณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 8 มี.ค. 2567 ]13
162 รายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(กองคลัง) [ 8 มี.ค. 2567 ]13
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 มี.ค. 2567 ]9
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 5 มี.ค. 2567 ]9
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 4 มี.ค. 2567 ]11
166 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๕ รายการ [ 29 ก.พ. 2567 ]16
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]12
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมสวนสาธารณะ และกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 28 ก.พ. 2567 ]16
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]8
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโถงทางเดินอาคาร AKAP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]12
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 27 ก.พ. 2567 ]16
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 27 ก.พ. 2567 ]11
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 23 ก.พ. 2567 ]9
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 21 ก.พ. 2567 ]13
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ พร้อมซ่อมบำรุง สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 20 ก.พ. 2567 ]12
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.พ. 2567 ]14
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.พ. 2567 ]14
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 ก.พ. 2567 ]13
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบคำชี้แจงประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขั้นกรรมาธิการ จำนวน ๘๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 16 ก.พ. 2567 ]12
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 16 ก.พ. 2567 ]15
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 9 ก.พ. 2567 ]15
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 9 ก.พ. 2567 ]11
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 9 ก.พ. 2567 ]9
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 6 ก.พ. 2567 ]11
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ(D๕)พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.พ. 2567 ]11
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.พ. 2567 ]11
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 6 ก.พ. 2567 ]11
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]9
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจุลินทรีย์ (EM BALL) ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]11
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ที่ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]13
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(ผ้าด่วน)ที่ใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสียชุมชนเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 5 ก.พ. 2567 ]9
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 31 ม.ค. 2567 ]16
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 31 ม.ค. 2567 ]11
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 31 ม.ค. 2567 ]15
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2567 ]18
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 30 ม.ค. 2567 ]10
197 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2567 ]11
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 30 ม.ค. 2567 ]12
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 29 ม.ค. 2567 ]17
200 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖) [ 29 ม.ค. 2567 ]16
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 29 ม.ค. 2567 ]16
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 29 ม.ค. 2567 ]14
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 25 ม.ค. 2567 ]14
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ สำหรับใช้ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 25 ม.ค. 2567 ]17
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 25 ม.ค. 2567 ]14
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 ม.ค. 2567 ]13
207 ยกเลิกประกาศ โครงการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบระบบน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ม.ค. 2567 ]13
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่ง คณะผู้บริหาร ติดตั้งหน้าห้องทำงาน ณ บริเวณชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 19 ม.ค. 2567 ]14
209 รายละเอียดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ม.ค. 2567 ]18
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 ม.ค. 2567 ]14
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 18 ม.ค. 2567 ]12
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 18 ม.ค. 2567 ]16
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนทางเท้า ตลาดสดฯ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 18 ม.ค. 2567 ]13
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 ม.ค. 2567 ]18
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้)หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๓๓ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 16 ม.ค. 2567 ]18
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 16 ม.ค. 2567 ]16
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 15 ม.ค. 2567 ]12
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 12 ม.ค. 2567 ]15
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายจราจรให้รถในวงเวียนไปก่อน ขนาด ๘๐x๕๐ ซม. ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 12 ม.ค. 2567 ]11
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 12 ม.ค. 2567 ]11
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 12 ม.ค. 2567 ]15
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ม.ค. 2567 ]11
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 10 ม.ค. 2567 ]17
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 10 ม.ค. 2567 ]16
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณ์สุข) [ 8 ม.ค. 2567 ]16
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือห้องสมุด โครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน ๑๐๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ม.ค. 2567 ]14
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ม.ค. 2567 ]9
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 4 ม.ค. 2567 ]12
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 4 ม.ค. 2567 ]17
230 ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 ม.ค. 2567 ]22
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2567 ]13
232 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2566 ]12
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนทางเท้า ตลาดสดฯในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๙ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 28 ธ.ค. 2566 ]11
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]12
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]8
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๙ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]13
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขฯและศูนย์แพทย์ชุมชน จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]12
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 27 ธ.ค. 2566 ]12
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบัคคลภายนอกปฎิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาล จำนวน ๔ อันตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 27 ธ.ค. 2566 ]13
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานสนับสนุนธุรการ จำนวน ๔ [ 27 ธ.ค. 2566 ]7
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) จำนวน ๖ [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานสำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ [ 27 ธ.ค. 2566 ]9
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานสำนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 27 ธ.ค. 2566 ]10
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานสำนักงานด้านงานประชาสัมพันธ์ [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานสำนักงานด้านงานนิติการและกิจการสภา [ 27 ธ.ค. 2566 ]12
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคลภายนอกปฎิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 ธ.ค. 2566 ]13
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติสนับสนุนงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธาณสุข) [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๔ เรื่อง ตามรายละเอีย ดังนี้ [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 เรื่อง ตามรายละเอีย ดังนี้ [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายยนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๖ เรื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้ [ 27 ธ.ค. 2566 ]11
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2566 ]14
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานต่างๆของขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2566 ]9
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2566 ]11
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดอ่างทองและศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2566 ]16
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2566 ]12
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2566 ]9
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๒ [ 26 ธ.ค. 2566 ]13
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 25 ธ.ค. 2566 ]10
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 25 ธ.ค. 2566 ]9
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ พร้อมติดตั้งป้ายข้อความ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2566 ]10
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อววัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 25 ธ.ค. 2566 ]11
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะและกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 ธ.ค. 2566 ]16
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาการแข่งขันภายในโรงเรียน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ธ.ค. 2566 ]20
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ธ.ค. 2566 ]20
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในวาระส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 22 ธ.ค. 2566 ]13
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 ธ.ค. 2566 ]17
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 19 ธ.ค. 2566 ]19
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(กองคลัง) [ 18 ธ.ค. 2566 ]20
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ธ.ค. 2566 ]22
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 14 ธ.ค. 2566 ]17
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 13 ธ.ค. 2566 ]10
281 รายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ๑๔ ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2566 ]14
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 12 ธ.ค. 2566 ]14
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตบดินพร้อมเครื่องยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๙-๕๖-๐๐๐๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 12 ธ.ค. 2566 ]15
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โครงการส่งนักกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ธ.ค. 2566 ]16
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 4 ธ.ค. 2566 ]34
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 4 ธ.ค. 2566 ]21
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 30 พ.ย. 2566 ]16
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโลห์สุธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 30 พ.ย. 2566 ]19
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฎิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 30 พ.ย. 2566 ]31
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 28 พ.ย. 2566 ]13
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 28 พ.ย. 2566 ]11
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 28 พ.ย. 2566 ]14
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุข) [ 28 พ.ย. 2566 ]13
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณะสุขฯ) [ 28 พ.ย. 2566 ]14
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 พ.ย. 2566 ]16
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนสาธารณะ และกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 พ.ย. 2566 ]9
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(การการศึกษา) [ 23 พ.ย. 2566 ]12
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 23 พ.ย. 2566 ]14
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 23 พ.ย. 2566 ]20
300 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 พ.ย. 2566 ]14
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ Nissan หมายเลขทะเบียน บง ๘๐๕๐ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 23 พ.ย. 2566 ]19
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 22 พ.ย. 2566 ]16
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ New holland หมายเลขทะเบียน ตค ๑๙๓๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 22 พ.ย. 2566 ]9
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 พ.ย. 2566 ]17
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 20 พ.ย. 2566 ]12
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าค่าย โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 17 พ.ย. 2566 ]20
307 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 พ.ย. 2566 ]21
308 การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ [ 16 พ.ย. 2566 ]15
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 14 พ.ย. 2566 ]14
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ย. 2566 ]12
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย(พร้อมติดตั้ง) ขนาด ๓.๖๐ x ๗.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ย. 2566 ]13
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 13 พ.ย. 2566 ]13
313 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 10 พ.ย. 2566 ]14
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 10 พ.ย. 2566 ]12
315 รายละเอียดราคากลางงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๒๗๓ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 พ.ย. 2566 ]16
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 9 พ.ย. 2566 ]14
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ (เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 8 พ.ย. 2566 ]13
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ ระบายน้ำท่วมขัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 7 พ.ย. 2566 ]17
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 พ.ย. 2566 ]19
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุข) [ 2 พ.ย. 2566 ]11
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ต.ค. 2566 ]25
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 31 ต.ค. 2566 ]15
323 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 30 ต.ค. 2566 ]16
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ต.ค. 2566 ]29
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ต.ค. 2566 ]29
326 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 19 ต.ค. 2566 ]28
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้ารูปเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 12 ต.ค. 2566 ]21
328 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.๑ และ ผด.๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗(กองคลัง) [ 12 ต.ค. 2566 ]36
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ต.ค. 2566 ]28
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบอลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ต.ค. 2566 ]23
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]28
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆ ของขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดสนามกีฬาจังหวัดอ่างทองและศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]28
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]27
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักการประจำโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 2 ต.ค. 2566 ]24
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๕ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]21
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานนิติการและกิจกรรมสภา จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]24
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักงานด้านงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]33
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสำนักงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]24
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานเทศบาล จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]21
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) จำนวน ๗ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนธุรการ จำนวน ๔ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 2 ต.ค. 2566 ]21
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนทางเท้า ตลาดสดฯ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๘ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๒ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]28
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการจัดการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]25
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกดูแลรักษาความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุขฯ(กองสาธารณสุข) และศูนย์แพทย์ชุมชน (โรงพยาบาลอ่างทอง ๒) จำนวน ๒ อัตรา โดนวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]26
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]24
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]22
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาต้นไม้ สวนย่อม สวนสาธารณะและกำจัดวัชพืชภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๓๖ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 2 ต.ค. 2566 ]20
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไป จำนวน ๙ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]23
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ) [ 2 ต.ค. 2566 ]24
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการ จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการสาธารณสุขฯ)) [ 2 ต.ค. 2566 ]25
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( กองสาธารณะสุขฯ) [ 26 ก.ย. 2566 ]21
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 26 ก.ย. 2566 ]23
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 26 ก.ย. 2566 ]20
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) [ 25 ก.ย. 2566 ]26
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ วันทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ก.ย. 2566 ]24
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ก.ย. 2566 ]22
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 22 ก.ย. 2566 ]22
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 21 ก.ย. 2566 ]21
369 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(กองคลัง) [ 21 ก.ย. 2566 ]29
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 ก.ย. 2566 ]25
371 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองคลัง) [ 20 ก.ย. 2566 ]23
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ย. 2566 ]21
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 ก.ย. 2566 ]22
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 20 ก.ย. 2566 ]28
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 19 ก.ย. 2566 ]22
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 19 ก.ย. 2566 ]20
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 ก.ย. 2566 ]21
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 18 ก.ย. 2566 ]24
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 15 ก.ย. 2566 ]19
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2566 ]24
381 รายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]28
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ(เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2566 ]19
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2566 ]25
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 13 ก.ย. 2566 ]24
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ก.ย. 2566 ]21
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 12 ก.ย. 2566 ]18
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกท่อระบบน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ก.ย. 2566 ]27
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายยเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ก.ย. 2566 ]24
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ก.ย. 2566 ]23
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ย. 2566 ]22
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ย. 2566 ]25
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 6 ก.ย. 2566 ]30
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 5 ก.ย. 2566 ]31
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 5 ก.ย. 2566 ]35
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกตัดต้นตีนเป็ด ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 5 ก.ย. 2566 ]28
396 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566 ]37
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 4 ก.ย. 2566 ]26
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 4 ก.ย. 2566 ]25
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 4 ก.ย. 2566 ]25
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 4 ก.ย. 2566 ]29
401 ประมูลเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (กองคลัง) [ 1 ก.ย. 2566 ]29
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 1 ก.ย. 2566 ]30
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]23
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]29
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]27
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]26
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]25
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 31 ส.ค. 2566 ]26
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 31 ส.ค. 2566 ]23
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]20
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 ส.ค. 2566 ]23
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องปฏิบัติราชการ (ห้องธุรการ งานป้องกันฯ) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 30 ส.ค. 2566 ]21
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 30 ส.ค. 2566 ]20
414 รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]23
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 29 ส.ค. 2566 ]25
416 ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จำนวน ๗๐,๐๐๐ ตัน(กองคลัง) [ 28 ส.ค. 2566 ]24
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 28 ส.ค. 2566 ]24
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๒ คัน สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 28 ส.ค. 2566 ]21
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๒ รายการ สำหรับโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 28 ส.ค. 2566 ]22
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 25 ส.ค. 2566 ]22
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 25 ส.ค. 2566 ]20
422 ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายนิเทศโครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 24 ส.ค. 2566 ]21
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 24 ส.ค. 2566 ]20
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 24 ส.ค. 2566 ]19
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 23 ส.ค. 2566 ]19
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 23 ส.ค. 2566 ]19
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ส.ค. 2566 ]22
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 22 ส.ค. 2566 ]19
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง(AKAP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 ส.ค. 2566 ]20
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยยที่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 17 ส.ค. 2566 ]22
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 16 ส.ค. 2566 ]20
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 16 ส.ค. 2566 ]19
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อกี่ดำเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้เยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 16 ส.ค. 2566 ]24
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ส.ค. 2566 ]18
435 ประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม โดยวิธีประมูลทอดตลาด(กองคลัง) [ 11 ส.ค. 2566 ]23
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งในโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ส.ค. 2566 ]20
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย (รหัสทรัพย์สิน ๑๐๙-๕๒-๐๐๐๑) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 10 ส.ค. 2566 ]19
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาโรงนอนอาคารงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 10 ส.ค. 2566 ]23
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 10 ส.ค. 2566 ]19
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการชุมชน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 10 ส.ค. 2566 ]22
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 10 ส.ค. 2566 ]20
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 8 ส.ค. 2566 ]24
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 8 ส.ค. 2566 ]21
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 7 ส.ค. 2566 ]24
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กม. พร้อมซ่อมแซม สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง - ๘๕๕๔ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 7 ส.ค. 2566 ]23
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 ส.ค. 2566 ]20
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 3 ส.ค. 2566 ]21
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 3 ส.ค. 2566 ]23
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเติมอากาศ (๒ ตัว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 27 ก.ค. 2566 ]25
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 ก.ค. 2566 ]25
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมายานพาหนะเดินทาง โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ก.ค. 2566 ]28
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการ ปรับปรุง เสริมราวกันตกบริเวณอาคารเรียนชั้น ๒ และชั้น ๓ และติดตั้งกันสาดโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ก.ค. 2566 ]32
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 ก.ค. 2566 ]18
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ก.ค. 2566 ]24
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ราคารวมติดตั้ง)ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 26 ก.ค. 2566 ]20
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 ก.ค. 2566 ]30
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 24 ก.ค. 2566 ]25
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 ก.ค. 2566 ]26
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ(กองการศึกษา) [ 21 ก.ค. 2566 ]25
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 20 ก.ค. 2566 ]28
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 20 ก.ค. 2566 ]25
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 ก.ค. 2566 ]27
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ๓ เฟส ขนาด ๓๐ (๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2566 ]26
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 19 ก.ค. 2566 ]28
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 19 ก.ค. 2566 ]22
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 ก.ค. 2566 ]27
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 18 ก.ค. 2566 ]30
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 14 ก.ค. 2566 ]35
469 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566) [ 13 ก.ค. 2566 ]27
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ค. 2566 ]29
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑๑ [ 11 ก.ค. 2566 ]29
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ค. 2566 ]25
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 10 ก.ค. 2566 ]27
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 10 ก.ค. 2566 ]30
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ก.ค. 2566 ]29
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลตลาดหลวงและตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 ก.ค. 2566 ]30
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 7 ก.ค. 2566 ]28
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ก.ค. 2566 ]26
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ก.ค. 2566 ]30
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 6 ก.ค. 2566 ]30
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 6 ก.ค. 2566 ]27
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต บริเวณชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 6 ก.ค. 2566 ]24
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้)หมายเลขทะเบียน นข ๓๐๓๓ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 4 ก.ค. 2566 ]31
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 3 ก.ค. 2566 ]31
485 ยกเลิกประกาศประมูลเช่าห้องน้ำ - ส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ [ 30 มิ.ย. 2566 ]38
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 29 มิ.ย. 2566 ]33
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 29 มิ.ย. 2566 ]30
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 27 มิ.ย. 2566 ]32
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 26 มิ.ย. 2566 ]37
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 26 มิ.ย. 2566 ]31
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 มิ.ย. 2566 ]35
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะกิจกรรมแข่งขันนักเรียนพระราชทานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 มิ.ย. 2566 ]29
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(ฝ้า เพดาน ผนังรอยรั่ว กระจก)จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 มิ.ย. 2566 ]30
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 มิ.ย. 2566 ]38
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 23 มิ.ย. 2566 ]37
496 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAP)จำนวน ๓ คัน(ครั้งที่๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ [ 19 มิ.ย. 2566 ]47
497 ประกาศประมูลเช่าห้องน้ำ - ห้องส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (กองคลัง) [ 15 มิ.ย. 2566 ]42
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 15 มิ.ย. 2566 ]36
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 14 มิ.ย. 2566 ]35
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 13 มิ.ย. 2566 ]35
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๔๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (กองคลัง) [ 13 มิ.ย. 2566 ]54
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 12 มิ.ย. 2566 ]39
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 8 มิ.ย. 2566 ]35
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 8 มิ.ย. 2566 ]30
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2566 ]35
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 2 มิ.ย. 2566 ]31
507 ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) [ 1 มิ.ย. 2566 ]43
508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]35
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 พ.ค. 2566 ]45
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 31 พ.ค. 2566 ]41
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างดินถม พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 31 พ.ค. 2566 ]31
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]38
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการประมูลการขายทอดตลาดขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้ามากำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๕,๕๐๐ ตัน [ 30 พ.ค. 2566 ]42
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 30 พ.ค. 2566 ]31
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนพร้อมติดตั้ง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 30 พ.ค. 2566 ]32
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 29 พ.ค. 2566 ]35
517 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2566 ]35
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 25 พ.ค. 2566 ]37
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]35
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 23 พ.ค. 2566 ]59
521 ขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน [ 23 พ.ค. 2566 ]42
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนใบหน้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 22 พ.ค. 2566 ]35
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 19 พ.ค. 2566 ]34
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]37
525 ขายทอดตลาดขยะมูลฝอยใหม่ที่เข้ามากำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองคลัง) [ 16 พ.ค. 2566 ]58
526 ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 พ.ค. 2566 ]41
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 16 พ.ค. 2566 ]31
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บจ-๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 16 พ.ค. 2566 ]31
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ [ 15 พ.ค. 2566 ]29
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงพื้นที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่และลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 พ.ค. 2566 ]33
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 พ.ค. 2566 ]39
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง โครงการจัดซื้อและติดตั้งกระดานอัจฉริยะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2566 ]35
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โครางการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 พ.ค. 2566 ]33
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตร Mini English Program โครางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(MEP+ภาษาจีน จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 พ.ค. 2566 ]45
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 10 พ.ค. 2566 ]32
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 10 พ.ค. 2566 ]37
537 ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 พ.ค. 2566 ]39
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]35
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในการจัดกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]37
540 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ค. 2566 ]47
541 รายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2566 ]44
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]38
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 เม.ย. 2566 ]47
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดดินตีนตะขาบพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 25 เม.ย. 2566 ]40
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๑๗ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 25 เม.ย. 2566 ]32
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 20 เม.ย. 2566 ]39
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน AUTO RESCURE DEVICE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 20 เม.ย. 2566 ]33
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 19 เม.ย. 2566 ]33
549 รายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 เม.ย. 2566 ]36
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2566 ]42
551 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ(ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 มี.ค. 2566 ]46
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานำสลบและยาสลบตามโครงการควบคุมดูแลสนัขและแมวไม่มีเจ้าของจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]37
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]36
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 29 มี.ค. 2566 ]40
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓ วันทำการ [ 29 มี.ค. 2566 ]37
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 มี.ค. 2566 ]40
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]48
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒๐-๕๕-๐๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]43
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 23 มี.ค. 2566 ]42
560 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 มี.ค. 2566 ]61
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]44
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 15 มี.ค. 2566 ]46
563 รายละเอียดดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ(ครั้งที่๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 15 มี.ค. 2566 ]53
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 13 มี.ค. 2566 ]38
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 10 มี.ค. 2566 ]48
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง ระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกไฟแดง ระยะที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Paverment ln-Place Recycling (ช่วงที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566 ]54
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุง ระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เวณแยกไฟแดง ระยะที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln-Place Recycling(ช่วงที่๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 10 มี.ค. 2566 ]51
568 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 10 มี.ค. 2566 ]42
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)พร้อมติดตั้งโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 มี.ค. 2566 ]58
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 3 มี.ค. 2566 ]47
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ [ 3 มี.ค. 2566 ]48
572 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2566 ]52
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 27 ก.พ. 2566 ]52
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 27 ก.พ. 2566 ]43
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]44
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]51
577 รายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]55
578 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]61
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 22 ก.พ. 2566 ]53
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 20 ก.พ. 2566 ]44
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAP)จำนวน ๓ คัน(ครั้งที่๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล [ 17 ก.พ. 2566 ]52
582 นายกเทศมนตรีมอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการให้รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชแทน และแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรี ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ [ 17 ก.พ. 2566 ]526
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือและเนตรนารี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 16 ก.พ. 2566 ]49
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 15 ก.พ. 2566 ]48
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 13 ก.พ. 2566 ]48
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการ) [ 13 ก.พ. 2566 ]50
587 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกไฟแดง ระยะที่3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling (ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2566 ]48
588 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกไฟแดง ระยะที่3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling (ช่วงที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2566 ]55
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต ๙๐๒๘ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 10 ก.พ. 2566 ]50
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนไม่น้อยกว่า ๕๕ แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดดันหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดแขนบูมยื่นข้าง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2566 ]56
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศบริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)กองคลัง [ 10 ก.พ. 2566 ]58
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]73
593 ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 8 ก.พ. 2566 ]58
594 เรื่องประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกไฟแดง ระยะที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling(ช่วง๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ก.พ. 2566 ]52
595 เรื่องประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแยกไฟแดง ระยะที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling(ช่วง๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ก.พ. 2566 ]76
596 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ก.พ. 2566 ]64
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2566 ]52
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 6 ก.พ. 2566 ]43
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]45
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 2 ก.พ. 2566 ]52
601 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap)จำนวน ๓ คัน (กองคลัง) [ 2 ก.พ. 2566 ]60
602 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cap) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่2 [ 2 ก.พ. 2566 ]58
603 รายละเอียดราคากลางการจ้างปรับปรุงระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง ระยะที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling (ช่วง๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ก.พ. 2566 ]59
604 รายละเอียดราคากลางการจ้างปรับปรุงระบบการจราจร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง ระยะที่ ๓ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement ln - Place Recycling (ช่วง๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 2 ก.พ. 2566 ]54
605 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2566 ]57
606 ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างดด้านหลังคนขับ (Cap)จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 31 ม.ค. 2566 ]56
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 30 ม.ค. 2566 ]46
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 30 ม.ค. 2566 ]48
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 30 ม.ค. 2566 ]47
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 26 ม.ค. 2566 ]63
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการสังคม) [ 26 ม.ค. 2566 ]51
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]44
613 ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cap)จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็อกทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 24 ม.ค. 2566 ]54
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 24 ม.ค. 2566 ]45
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างตรวจเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กม. พร้อมซ่อมแซม จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 24 ม.ค. 2566 ]42
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กตค ๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๓๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 24 ม.ค. 2566 ]43
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 23 ม.ค. 2566 ]43
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างวิทยากรสอนว่ายน้ำโครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 23 ม.ค. 2566 ]45
619 ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดแขนบูมยื่นข้าง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 23 ม.ค. 2566 ]80
620 ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 20 ม.ค. 2566 ]45
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 19 ม.ค. 2566 ]47
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเลิศ จำนวน ๑๖ รายการ โดวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 18 ม.ค. 2566 ]48
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ว่ายน้ำ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 18 ม.ค. 2566 ]50
624 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)กองคลัง [ 17 ม.ค. 2566 ]48
625 ประกาศผู้ชนะการจัดวื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) [ 17 ม.ค. 2566 ]48
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]46
627 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 17 ม.ค. 2566 ]46
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ ๑๖๐,๐๐๐ กม. พร้อมซ่อมแซม จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 13 ม.ค. 2566 ]47
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 13 ม.ค. 2566 ]41
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกาศอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 13 ม.ค. 2566 ]53
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 13 ม.ค. 2566 ]50
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๓๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 13 ม.ค. 2566 ]42
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ม.ค. 2566 ]38
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 10 ม.ค. 2566 ]41
635 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)กองคลัง [ 10 ม.ค. 2566 ]43
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 4 ม.ค. 2566 ]41
637 รายละเอียดราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cap) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาลิเล็กทรอนิกส์(กองคลัง) [ 3 ม.ค. 2566 ]44
638 ประกาศรายละเอียดราคากลาง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองคลัง) [ 28 ธ.ค. 2565 ]55
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 28 ธ.ค. 2565 ]54
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 27 ธ.ค. 2565 ]45
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 26 ธ.ค. 2565 ]41
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 26 ธ.ค. 2565 ]41
643 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ธ.ค. 2565 ]58
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2565 ]45
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักที่ติดตั้ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 ธ.ค. 2565 ]46
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดหาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงานและอาคารสถานที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 21 ธ.ค. 2565 ]42
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 20 ธ.ค. 2565 ]35
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 16 ธ.ค. 2565 ]45
649 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง(กองคลัง) [ 15 ธ.ค. 2565 ]43
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฎิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕,๐๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ธ.ค. 2565 ]36
651 ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล [ 9 ธ.ค. 2565 ]40
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 9 ธ.ค. 2565 ]45
653 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐(ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕)กองคลัง [ 9 ธ.ค. 2565 ]43
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]44
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 8 ธ.ค. 2565 ]42
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]41
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]45
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียนเข้าค่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]41
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาอาหารว่างโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]48
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ English Camp จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 8 ธ.ค. 2565 ]41
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 ธ.ค. 2565 ]40
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 2 ธ.ค. 2565 ]54
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาชาย บรมนาถบพิตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 2 ธ.ค. 2565 ]41
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 30 พ.ย. 2565 ]55
665 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 30 พ.ย. 2565 ]58
666 รายละเอียดราคากลาง การจ้างปรับปรุงระบบการจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดงอ่างทอง ด้วยวิธีแระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)กองคลัง [ 28 พ.ย. 2565 ]67
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-ู๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองช่าง) [ 28 พ.ย. 2565 ]54
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือ โครงการห้องสมุดมีชีวิต จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 18 พ.ย. 2565 ]61
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพอเพียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 17 พ.ย. 2565 ]56
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 16 พ.ย. 2565 ]59
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2565 ]61
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกอ่างทอง จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 16 พ.ย. 2565 ]48
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทิวทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 16 พ.ย. 2565 ]55
674 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐(ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 14 พ.ย. 2565 ]76
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]65
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]67
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 พ.ย. 2565 ]57
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 11 พ.ย. 2565 ]63
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการโดยวิธิเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 10 พ.ย. 2565 ]56
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 7 พ.ย. 2565 ]68
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 7 พ.ย. 2565 ]69
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๖ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 3 พ.ย. 2565 ]68
683 ขอยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [ 1 พ.ย. 2565 ]81
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 1 พ.ย. 2565 ]72
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย(พร้อมติดตั้ง)ขนาด ๓๖๐ ซ.ม. จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 1 พ.ย. 2565 ]65
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 1 พ.ย. 2565 ]62
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่(PA)จำนวน ๘๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]61
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการประเมินผลงานพัฒนาครูเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่(PA)จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]74
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 31 ต.ค. 2565 ]62
690 ประกาศหาคู่สัญญาในการดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศDLTV(กองคลัง) [ 11 ต.ค. 2565 ]73
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 29 ก.ย. 2565 ]73
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 28 ก.ย. 2565 ]82
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]77
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุกองศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]83
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]75
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 28 ก.ย. 2565 ]79
697 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]83
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ก.ย. 2565 ]86
699 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน ๓ เครื่อง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ก.ย. 2565 ]81
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 20 ก.ย. 2565 ]80
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 19 ก.ย. 2565 ]86
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]73
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]85
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]78
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 15 ก.ย. 2565 ]78
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินพร้อมปรับแต่ง จำนวน ๒,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2565 ]72
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทาสีห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]79
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2565 ]82
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่ามแซวห้องสุขาของสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2565 ]91
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักงานปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 15 ก.ย. 2565 ]89
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุขฯ) [ 15 ก.ย. 2565 ]78
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 14 ก.ย. 2565 ]84
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ โคมัตสุ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 14 ก.ย. 2565 ]89
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 14 ก.ย. 2565 ]76
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 13 ก.ย. 2565 ]81
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 13 ก.ย. 2565 ]82
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 13 ก.ย. 2565 ]81
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมใบรับรองการฉีดและเครื่องหมายประจำตัว สัตว์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 13 ก.ย. 2565 ]87
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 13 ก.ย. 2565 ]123
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองศึกษา) [ 8 ก.ย. 2565 ]87
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 7 ก.ย. 2565 ]87
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๓๗๐ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุขฯ) [ 7 ก.ย. 2565 ]83
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 7 ก.ย. 2565 ]94
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองคลัง) [ 6 ก.ย. 2565 ]98
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๓๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง) [ 5 ก.ย. 2565 ]97
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุกพร้อมปรับแต่ง จำนวน ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 5 ก.ย. 2565 ]93
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 2 ก.ย. 2565 ]104
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 2 ก.ย. 2565 ]88
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสวัสดิการสังคม) [ 2 ก.ย. 2565 ]92
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 1 ก.ย. 2565 ]94
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 1 ก.ย. 2565 ]89
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]117
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]96
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]106
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]101
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแบคโฮ ขนาด PC ๓๕ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณหลังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ชุมชนบางแก้ว ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]140
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำวนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]108
738 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ส.ค. 2565 ]474
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]101
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ LG หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๐๙ พร้อมติดตั้งที่อาคารเครื่องชั่ง ณ ศูนย์กำจัดฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 18 ส.ค. 2565 ]89
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]97
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]95
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์กระบะสีเทาเงิน ๔ ประตู ยี่ห้อ ISUZU D-MAX หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]86
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๙ รายการโดยเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]95
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน ๓ [ 17 ส.ค. 2565 ]84
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้การงานอาชีพ โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จำนวน ๘ [ 17 ส.ค. 2565 ]100
747 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำวนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]83
748 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้า สำหรับโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำวนวน ๑ [ 17 ส.ค. 2565 ]98
749 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะเดินทาง [ 17 ส.ค. 2565 ]93
750 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]85
751 ประกาศราคาชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถตู้ โครงการมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]88
752 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชฐัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (ประจำเดือนกรฎาคม [ 17 ส.ค. 2565 ]85
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]90
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]79
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]80
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานหนะรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมพนักงานขับรถ โครงการศึกษาเหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2565 ]88
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเครื่องกรองน้ำเพื่อใช้งานกับสระว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ มีขนาดยาว ๑๕๐ เซนติเมตร กว้าง ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2565 ]118
758 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ส.ค. 2565 ]106
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]98
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมท่อส่งน้ำของโรงสูบน้ำเสียที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]92
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]96
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จำนวน ๑ รายงานโดยเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]100
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างเนื่องในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]104
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอการวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดนเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]131
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]96
766 รายละเอียดราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านรอ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ส.ค. 2565 ]115
767 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]95
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค 703 อ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]106
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]122
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 50 วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]102
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]117
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]106
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]124
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 จำนวน 50 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2565 ]109
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7069 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]125
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 65 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]104
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]100
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]104
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]102
780 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565) [ 21 ก.ค. 2565 ]110
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]101
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]94
783 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) [ 20 ก.ค. 2565 ]108
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]110
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]147
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5396 อ่างทอง จำนวน 14 รายการ [ 20 ก.ค. 2565 ]105
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค 703 อ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]100
788 ประกาศเชิญชวนงานซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดแขนบูมยื่นข้าง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ค. 2565 ]111
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]107
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]94
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2565 ]113
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแผ่นกรองผ้าสำหรับเครื่องกรองรุ่น DE-7220 ยี่ห้อ HAYWARD ผลิตจากประเทศ USA จำนวน 16 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]110
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]98
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบงานธุรการวิชาการ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]99
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบงานธุรการทั่วไป จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2565 ]107
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]141
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 90 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]97
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]111
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]103
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]136
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]91
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2565 ]96
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]96
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]112
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]93
806 ประกาศการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มิ.ย. 2565 ]151
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2565 ]95
809 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]116
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]117
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ [ 21 มิ.ย. 2565 ]113
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]101
813 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจร โรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง (ครั้งที่3) อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2565 ]198
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]125
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]115
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]111
817 ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2565 ]112
818 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565) [ 13 มิ.ย. 2565 ]106
819 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจร โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง (ครั้งที่3) อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มิ.ย. 2565 ]109
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]106
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]104
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]125
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]116
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]117
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 สำหรับปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]111
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]116
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค 703 อ่างทอง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]108
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2565 ]119
829 ประกาศเชิญชวนงานซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 55 แรงม้า ติดตั้งชุดใบมีดดันดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดแขนบูมยื่นข้าง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2565 ]105
830 ประกาศร่างเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มิ.ย. 2565 ]109
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 81-1218 อ่างทอง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]105
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]106
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]128
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5940 อ่างทอง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2565 ]103
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 จำนวน 35 วันที่การ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2565 ]104
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2565 ]108
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]107
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน 80-5825 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2565 ]110
839 รายละเอียดราคากลาง การจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2565 ]110
840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป๋็นระยะเวลา 60 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]96
841 ยกเลิกประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง - 8554 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]102
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง - 8554 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]107
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]103
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องหมายทางข้าม(ทางม้าลาย) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]107
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานำสลบและยาสลบตามโครงการควบคุมดูแลสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]106
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]109
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-8554 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]107
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]115
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]118
850 รายละเอียดราคากลาง การจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2565 ]110
851 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565) [ 11 พ.ค. 2565 ]135
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ 5562 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]113
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่ง ขนาดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 750 วัตต์ ขนาดใบมีดยาว 23 นิ้ว ปริมาตรกระบอกสูบ 51.6 ซีซี จำนวน 1 เครื่อง [ 10 พ.ค. 2565 ]109
854 รายละเอียดราคากลางจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2565 ]111
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]110
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]107
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 15 วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]121
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง New Holland หมายเลขทะเบียน ตค 704 อ่างทอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]120
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]118
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]101
861 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]118
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ โคมัตสุ หมายเลขทะเบียน ตค 108 อ่างทอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]106
863 ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]105
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 0.8 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]115
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]111
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกข์ขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1465 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]124
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]127
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีม่วง บริเวณเต็นท์สำหรับประชาชน ในการเตรียมรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 85 เต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]109
869 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 เม.ย. 2565 ]118
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ชุดโปรแกรมเครื่องชั่งพร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]124
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนักหมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]117
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช่ในการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เพิ่มเติม) [ 20 เม.ย. 2565 ]119
873 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]125
874 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]124
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]124
876 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]119
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]121
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]125
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 08-5396 จำนวน 13 รายยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]124
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเตรียมการรับเสด็จพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]118
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]124
882 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2565 ]133
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]123
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการเตรียมการรับเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]116
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]130
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนหลังที่ 4 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]124
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]124
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล1 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2565 ]126
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2565 ]128
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค 703 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]125
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 60 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]124
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]131
893 ประกาศผู่ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]119
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]119
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]113
896 ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง ครั้งที่2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2565 ]126
897 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล1 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2565 ]121
898 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มี.ค. 2565 ]132
899 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]150
900 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุบถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล๘ [ 16 มี.ค. 2565 ]148
901 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล1 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]120
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]118
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1467 อ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]153
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]115
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]112
906 ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล1 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2565 ]121
907 ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2565 ]120
908 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2565 ]124
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2565 ]117
910 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565) [ 10 มี.ค. 2565 ]123
911 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]121
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทาสีคันหินทางเท้า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2565 ]117
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]113
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]113
915 รายละเอียดราคากลาง การจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]117
916 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล1 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]132
917 รายละเอียดราคากลาง การจ้างปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]101
918 งานจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]118
919 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 มี.ค. 2565 ]109
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1466 อ่างทอง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2565 ]111
921 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2565 ]110
922 รายละเอียดราคากลาง การจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอยโรงเรียนเทศบาล1 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มี.ค. 2565 ]124
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2565 ]107
924 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งอยู่ในอาคารระบายน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำชุมชนทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2565 ]150
925 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2565 ]156
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]113
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2565 ]117
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1465 อ่างทอง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]112
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565 ]124
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2565 ]121
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2565 ]118
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-7069 อท. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2565 ]128
933 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565) [ 11 ก.พ. 2565 ]120
934 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2565 ]114
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2565 ]114
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]119
937 ประกาศผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม บ่อที่ 1 จำนวน 80,000 ตัน (ครั้งที่2) [ 7 ก.พ. 2565 ]118
938 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]112
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]115
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]110
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2565 ]115
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2565 ]114
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2565 ]112
944 ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-57-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]116
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]117
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2565 ]121
947 รายละเอียดราคากลาง การจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ม.ค. 2565 ]122
948 รายละเอียดราคากลาง การจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายเตือนจราจรโรงเรียนเทศบาล4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ม.ค. 2565 ]129
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]113
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 60 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]117
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]112
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]106
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค 148 อ่างทอง จำนวน 87 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]120
954 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) [ 20 ม.ค. 2565 ]112
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]116
956 ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]110
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]122
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]113
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุการเกษตรสำหรับการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]110
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]118
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนเทศบาล6 เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข309 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ม.ค. 2565 ]116
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติดคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก [ 12 ม.ค. 2565 ]118
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]175
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค 703 อ่างทอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]121
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1464 อ่างทอง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]119
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1467 อ่างทอง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]115
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]111
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารเช้า สำหรับถวายพระและผู้มาร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]116
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 6,600 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]106
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]111
971 รายงานผลดำดเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔) [ 24 ธ.ค. 2564 ]100
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-8530 อ่างทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]106
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-5825 อ่างทอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]102
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล5 ซอย1 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]104
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องทำงานสำนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2564 ]123
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2564 ]116
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์รับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]115
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจเบื้องต้นของการชำระภาษีต่างๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]104
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]158
980 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดซากเหล็กรูปพรรณจากการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ตั้งอยู่ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง [ 7 ธ.ค. 2564 ]107
981 รายละเอียดราคากลาง การจ้างปรับปรุงถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนทางเข้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ธ.ค. 2564 ]122
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-9355 อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]119
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-1465 อ่างทอง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]110
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]115
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]104
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]114
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานครัว จำนวน ๑๔ รายยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]117
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาพนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]110
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2564 ]130
990 รายละเอียดราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล6 เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข309 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก [ 29 พ.ย. 2564 ]108
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 60 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]112
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]102
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]104
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]100
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]114
996 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร (ป้ายเตือนระวัง) ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]123
997 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]111
998 ประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม บ่อที่ 1 จำนวน 80,000 ตัน (ครั้งที่ 2) [ 17 พ.ย. 2564 ]119
999 ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 รายการ [ 17 พ.ย. 2564 ]118
1000 ขายทอดตลาดซากเหล็กรูปพรรณจากการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ตั้งอยู่ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง [ 17 พ.ย. 2564 ]140
1001 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]120
1002 รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (ประจำเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) [ 11 พ.ย. 2564 ]119
1003 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2564) [ 11 พ.ย. 2564 ]137
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2564 ]113
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]113
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]110
1007 ยกเลิกประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม บ่อที่ 1 จำนวน 80,000 ตัน โดยวิธีทอดตลาด [ 2 พ.ย. 2564 ]109
1008 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]112
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]114
1010 รายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]119
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]102
1012 ประมูลขายขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างสะสม บ่อที่ 1 จำนวน 80,000 ตัน โดยวิธีทอดตลาด [ 20 ต.ค. 2564 ]113
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]108
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน 60 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]109
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]117
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]109
1017 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]109
1018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 60 วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]114
1019 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]112
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ 024-52-0001 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]128
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]115
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-0040 อ่างทอง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]119
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบียน ตค 108 อ่างทอง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]111
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]116
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]126
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]112
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]110
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห่อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ฅค 703 อ่างทอง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]105
1029 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]119
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]118
1031 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดตู้เคลื่อนที่เอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]118
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]120
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]111
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]112
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]113
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]106
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]118
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]114
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]133
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]139
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวั