เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 1958 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง( กองสาธารณะสุขฯ) [ 26 ก.ย. 2566 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 26 ก.ย. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 26 ก.ย. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๒,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองคลัง) [ 25 ก.ย. 2566 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ วันทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ก.ย. 2566 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 22 ก.ย. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 22 ก.ย. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 21 ก.ย. 2566 ]3
9 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก(กองคลัง) [ 21 ก.ย. 2566 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 21 ก.ย. 2566 ]5
11 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กองคลัง) [ 20 ก.ย. 2566 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 ก.ย. 2566 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 20 ก.ย. 2566 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 20 ก.ย. 2566 ]11
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 19 ก.ย. 2566 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สาธารณสุข) [ 19 ก.ย. 2566 ]4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 18 ก.ย. 2566 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 18 ก.ย. 2566 ]4
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 15 ก.ย. 2566 ]5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๑๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 15 ก.ย. 2566 ]3
21 รายละเอียดราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]8
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ(เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2566 ]4
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 14 ก.ย. 2566 ]4
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 13 ก.ย. 2566 ]6
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ก.ย. 2566 ]5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 12 ก.ย. 2566 ]4
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกท่อระบบน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 12 ก.ย. 2566 ]6
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายยเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ก.ย. 2566 ]6
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 11 ก.ย. 2566 ]4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโต๊ะนักเรียน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ย. 2566 ]4
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 11 ก.ย. 2566 ]4
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกกำจัดของเสียอันตราย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 6 ก.ย. 2566 ]7
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองคลัง) [ 5 ก.ย. 2566 ]9
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ New Holland หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 5 ก.ย. 2566 ]10
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกตัดต้นตีนเป็ด ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองช่าง) [ 5 ก.ย. 2566 ]9
36 ประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนถ่ายขยะมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ระยะเวลา ๙๐ วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 5 ก.ย. 2566 ]14
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน ๑๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 4 ก.ย. 2566 ]8
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองการศึกษา) [ 4 ก.ย. 2566 ]6
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำนักปลัด) [ 4 ก.ย. 2566 ]9
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(กองสาธารณสุข) [ 4 ก.ย. 2566 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49