เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 452 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศบัญชีรายชื่อชายสัญชาติไทยที่เกิด พ.ศ.2548 เพื่อไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน [ 26 พ.ค. 2565 ]97
202 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 20 พ.ค. 2565 ]116
203 ประกาศการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล [ 11 พ.ค. 2565 ]103
204 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]98
205 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ค. 2565 ]24
206 แนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ [ 29 เม.ย. 2565 ]109
207 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) (ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]109
208 การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 19 เม.ย. 2565 ]106
209 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ครั้งที่3) [ 12 เม.ย. 2565 ]110
210 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ครั้งที่4) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]103
211 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)(ครั้งที่2) [ 7 เม.ย. 2565 ]131
212 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 7 เม.ย. 2565 ]105
213 ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]134
214 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]26
215 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]30
216 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2565 และเรื่องการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 8 ก.พ. 2565 ]116
217 แผนปฏิบัติการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 [ 28 ม.ค. 2565 ]117
218 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ)ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ระดับจังหวัด [ 27 ม.ค. 2565 ]105
219 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 20 ม.ค. 2565 ]128
220 การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล [ 17 ม.ค. 2565 ]132
221 ประกาศแจ้งการเข้าดำเนินการปิดปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณเชิงสะพาน- ร้าน7/11 (ตรงข้างโรงแรมอ่างทอง) [ 13 ม.ค. 2565 ]123
222 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 11 ม.ค. 2565 ]122
223 แจ้งผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]116
224 ปิดให้บริการพื้นที่บริเวณสวนน้ำและสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 31 ธ.ค.64 - 1 ม.ค.65 [ 29 ธ.ค. 2564 ]104
225 การป้องกันอัคคีภัย [ 22 ธ.ค. 2564 ]102
226 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 22 ธ.ค. 2564 ]140
227 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 17 ธ.ค. 2564 ]165
228 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่…..) พ.ศ. …… [ 15 ธ.ค. 2564 ]107
229 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพรรคการเมือง (ฉบับที่…..) พ.ศ. …… [ 15 ธ.ค. 2564 ]118
230 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]109
231 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 7 ธ.ค. 2564 ]87
232 ประชาสัมพันธ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล [ 2 ธ.ค. 2564 ]103
233 หลักเกณฑ์การคัดเลือก (ยุวสตรีดีเด่น) เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 (จำนวน 5 รางวัล) [ 1 ธ.ค. 2564 ]109
234 แจ้งเปิดให้บริการอาคารฟิตเนสและลานอเนกประสงค์บริเวณสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ [ 29 พ.ย. 2564 ]110
235 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 พ.ย. 2564 ]126
236 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ [ 26 พ.ย. 2564 ]111
237 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 24 พ.ย. 2564 ]117
238 ประชาสัมพันธ์ การลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล [ 11 พ.ย. 2564 ]107
239 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 3 พ.ย. 2564 ]164
240 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]107
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12