เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

   
 
ด.ต.ประเสริฐ ไพรวัลย์
 
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดนางสาวธิติญา วสุนันต์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง
นางสาวพิมนภา ธรรมศิลา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 
 
นางกิตติยา กรีมิน
นางกมลมาศ นาคทับที
 นางมินตา เพ็งโสภา
 เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นายอำนวย กันพร้อม
นายสุพัฒน์ น้ามังคละกุล
นางสาวสุภาพร สมบูรณ์
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
 
 
นางสาวสมหญิง นิลมณี
นางวรนุช วิชชุเวสคามินทร์
 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ