เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

   
  นายณรงค์  เอี่ยมละออ  
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
นายพัลลภ  วัฒนะชาติ
นางสาวสุนิสา  สุขสมบัติ สิบโทดุสิต  คุมมงคล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
 
นางสาววิไลรัตน์  แตงเผือก
นางเกษร  มิ่งขัวญ นางสาวสายทอง  สาลีกิจ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองอ่างทอง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส

   
  นางศรินยา  พูลเพิ่ม  
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล