เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

 
 
  นางอุษากร สีดาบุตร  
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 




ฝ่ายบริหารงานศึกษา




 

นางนันทพร แสงยุนนท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา



งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน



   
นางสาวอมรา รองรัตน นางสาวนันทวรรณ อำพันธุ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  


นางวันทนีย์ เฮงประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน




งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานนิเทศ



 
 
นางอัญชลี วรรณรังสี

 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 




งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานวิชาการ