เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

 
 
  นายศศิเทพ ดวงแก้ว  
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
นางนันทพร แสงยุนนท์
นางสาวนันทวรรณ อำพันธุ์
นางสาวอมรา รองรัตน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

 
 นางอัญชลี วรรณรังษี
นางวันทนีย์ เฮงประเสริฐ
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน