เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  นายชัย  สุวพันธุ์
 
  นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
 

 
นายเอนก  ทองชื่นจิต
นางสาวอรวรรณ  สุวพันธุ์
นายธวัช  ศรีสว่าง
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

 

นายอนันต์  นิติพงษ์ศรี
นายสุพจน์  กองแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
     
  นายอมร  นิยมค้า  
  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง