เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

   
  นางชุลีกร คชภูติ
 
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 
 
 นายเฉลิมพล หล่ำวรัตน์
นายเอกรินทร์ แสงโพธิ์ทอง
 นางจิดาภา ฮวบเจริญ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นางสาวกาญจนา นาคหัวเพ็ชร
นายวศิน แก้วสุวรรณ
 นางสาววรรณวิสา เถื่อนวิถี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน
 
 
 นายนพดล ชัยยะ

 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ชำนาญงาน