เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายทนงศักดิ์  ศรีวิเชียร
 
  ปลัดเทศบาล
 
 
 
  นางนัทธมน รอตศิริ
 
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  


 
นางสาวศศิวรัตถ์  ภู่ดนตรี
นายชาญเจริญ นาคะนนท์
นายศศิเทพ ดวงแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางชุลีกร คชภูติ
นางรุ่งทิวา  มากอิ่ม
 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม