เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายทนงศักดิ์  ศรีวิเชียร
 
  ปลัดเทศบาล
 

 
ดต.ประเสิรฐ  ไพรวัลย์ นางสาวศศิวรัตถ์  ภู่ดนตรี นายจิระวัฒน์  ปัญญประเสิรฐกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
   
 นายเฉลิมพล  หล่ำวรัตน์  นายณรงค์  เอี่ยมละออ   นายเพิ่มศักดิ์  มณีกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้จัดการสถานธนานุบาล