เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

 
 
  นายสมชาย  รัตน์ประสาทพร
 
  ประธานสภาเทศบาล  

 

พ.อ. มานิตย์  วิมานรัตน์


รองประธานสภาเทศบาล
   
  นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร  

เลขานุการสภาเทศบาล  
นายอนุสิทธิ์  ก้องเกียรติกุล นายเรืองชัย  ลิ้มบูรณพันธ์ นายสุภศักดิ์  พิภพไชยาสิทธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายพิศิษฐ  อิทธิศักดิ์พงศา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายกิตติวุฒ  น้าเจริญ นายวินิต  ธนเสนีวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

นายสุทัศน์  แสงโพธิ์ทอง นายประดับ  เอี่ยมประชา นายสมนึก  สุภาวิมล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3