เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

 
 
  นางสาวศศิวรัตถ์  ภู่ดนตรี  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 นางวัลยา สุภาวิมล
 นายชยุต ปานวิเชียร
นางสาวรัชนี เปี่ยมศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 นายช่างโยธาอาวุโส นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 


นางสาวศศิธร โตริต
นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์
นางสาวศิรินิตย์ มีประเสริฐ
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

 นางรุ่งอรุณ สอสูงเนิน
นางอัจฉรา ตระกูลวงษ์
นางสาวตวงรัตน์ ช้างงาม
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน