เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 เม.ย. 2567 ]5
2 แผนการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]17
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 1 มี.ค. 2567 ]14
4 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 29 ก.พ. 2567 ]25
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25567 - 2569 [ 29 ก.พ. 2567 ]15
6 การสรรหาคนเก่งเพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2566 ]50
7 การพัฒนาบุคลากร [ 20 เม.ย. 2566 ]53
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]63
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]61
10 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 20 เม.ย. 2566 ]49
11 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (หัวฝ่ายพัฒนาชุมชน) [ 20 เม.ย. 2566 ]51
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล [ 20 เม.ย. 2566 ]49
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 20 เม.ย. 2566 ]48
14 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]51
15 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินโบนัส สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]55
16 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]51
17 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 20 เม.ย. 2566 ]48
18 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง [ 20 เม.ย. 2566 ]46
19 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]44
20 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]52
21 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 11 เม.ย. 2566 ]51
22 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]156
23 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 เม.ย. 2565 ]151
24 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งวันลา และวันมาสาย เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]149
25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 21 มิ.ย. 2564 ]163