เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 29 ก.พ. 2567 ]6
2 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 [ 29 ก.พ. 2567 ]6
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25567 - 2569 [ 29 ก.พ. 2567 ]6
4 การสรรหาคนเก่งเพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2566 ]39
5 การพัฒนาบุคลากร [ 20 เม.ย. 2566 ]43
6 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]49
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]51
8 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 20 เม.ย. 2566 ]40
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (หัวฝ่ายพัฒนาชุมชน) [ 20 เม.ย. 2566 ]38
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล [ 20 เม.ย. 2566 ]40
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 20 เม.ย. 2566 ]39
12 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]41
13 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินโบนัส สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]43
14 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]39
15 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 20 เม.ย. 2566 ]39
16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง [ 20 เม.ย. 2566 ]38
17 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]35
18 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]42
19 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 11 เม.ย. 2566 ]41
20 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]144
21 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 เม.ย. 2565 ]140
22 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งวันลา และวันมาสาย เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]135
23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 21 มิ.ย. 2564 ]154