เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การสรรหาคนเก่งเพื่อปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 20 เม.ย. 2566 ]19
2 การพัฒนาบุคลากร [ 20 เม.ย. 2566 ]22
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]22
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]30
5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 20 เม.ย. 2566 ]21
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 (หัวฝ่ายพัฒนาชุมชน) [ 20 เม.ย. 2566 ]19
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล [ 20 เม.ย. 2566 ]22
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 20 เม.ย. 2566 ]19
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]20
10 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินโบนัส สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 20 เม.ย. 2566 ]21
11 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]19
12 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 20 เม.ย. 2566 ]21
13 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง [ 20 เม.ย. 2566 ]17
14 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]16
15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2566 ]20
16 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 11 เม.ย. 2566 ]23
17 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]115
18 ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 เม.ย. 2565 ]119
19 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งวันลา และวันมาสาย เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]114
20 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 21 มิ.ย. 2564 ]129