เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
หนังสือสั่งการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 15 ส.ค. 2565 ]48
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]54
3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เริื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [ 6 ก.ค. 2565 ]56
4 คู่มือการจัดทำ ก.พ.7 แบบใหม่ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2518 [ 6 ก.ค. 2565 ]49
5 ก.พ.7 แบบใหม่ และแฟ้มประวัติข้าราชการ ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 [ 6 ก.ค. 2565 ]54
6 การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]65
7 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 1 ก.ค. 2565 ]57
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]51
9 การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 21 มิ.ย. 2565 ]56
10 แนวทางปฎิบัติในการขอใช้บัญชี ว 1614 ลงวันที่ 18 เมษายน 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]67
11 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี [ 25 เม.ย. 2565 ]71
12 ซักซ้อมแนวทางการโอนและการย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2565 ]72
13 อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสำหรับพนักงานเทศบาล [ 14 พ.ค. 2564 ]69