เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
หนังสือสั่งการ


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เริื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เริื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เริื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ