เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]34
2 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]33
3 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 3. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 16 ส.ค. 2565 ]33
4 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 4. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน "บริการเป็นเลิศ” [ 16 ส.ค. 2565 ]32
5 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 5. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต [ 16 ส.ค. 2565 ]35
6 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 6. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]27
7 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]30
8 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 8. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]36
9 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 1. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ [ 16 ส.ค. 2565 ]35
10 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน [ 16 ส.ค. 2565 ]34
11 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]33
12 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]34
13 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 5. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าตอบแทน [ 16 ส.ค. 2565 ]34
14 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 6. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าตอบแทน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]31
15 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 7. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 16 ส.ค. 2565 ]34
16 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 8. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” [ 16 ส.ค. 2565 ]31
17 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 9. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอ่างทอง” [ 16 ส.ค. 2565 ]33
18 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 10. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]35
19 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 11. มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]39
20 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน - โครงการที่ 1. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต [ 16 ส.ค. 2565 ]32
 
หน้า 1|2