เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]113
2 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 2. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]100
3 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 3. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต [ 16 ส.ค. 2565 ]99
4 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 4. โครงการบุคลากรต้นแบบด้าน "บริการเป็นเลิศ” [ 16 ส.ค. 2565 ]110
5 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 5. โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต [ 16 ส.ค. 2565 ]102
6 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 6. กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]91
7 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]78
8 มิติที่ 1 การสร้างวัฒนธรรมสุจริต - โครงการที่ 8. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]117
9 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 1. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ [ 16 ส.ค. 2565 ]126
10 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 2. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน [ 16 ส.ค. 2565 ]115
11 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 3. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]100
12 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 4. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]95
13 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 5. กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าตอบแทน [ 16 ส.ค. 2565 ]104
14 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 6. มาตรการนำผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการมาใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเพิ่มค่าตอบแทน ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 16 ส.ค. 2565 ]109
15 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 7. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 16 ส.ค. 2565 ]170
16 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 8. มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล” [ 16 ส.ค. 2565 ]108
17 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 9. กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอ่างทอง” [ 16 ส.ค. 2565 ]104
18 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 10. มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]85
19 มิติที่ 2 การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส - โครงการที่ 11. มาตรการกระจายอำนาจของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]106
20 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน - โครงการที่ 1. กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต [ 16 ส.ค. 2565 ]84
21 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน - โครงการที่ 2. กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]81
22 มิติที่ 4 การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - โครงการที่ 1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 16 ส.ค. 2565 ]80
23 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]107
24 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 3 พ.ค. 2564 ]108
25 โครงการอบรมป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]109
26 โครงการพัฒนาบุคคลากร ประจำปี 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]107
27 โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลากรของเทศบาลเมืองอ่างทอง [ 5 ส.ค. 2563 ]101
28 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]105
29 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิถีไทย ปีการศึกษา 2562 [ 1 พ.ค. 2563 ]112
30 โครงการออมทรัพย์ [ 6 ส.ค. 2562 ]116