เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2565 ]133
2 การดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
3 ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]123
4 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
5 คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]122
6 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร [ 27 มิ.ย. 2565 ]123
7 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะหลัก [ 27 มิ.ย. 2565 ]124
8 คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]123
9 คู่มือเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]124
10 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 27 มิ.ย. 2565 ]115
11 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
12 แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่คําขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]129
13 แนวทางการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด [ 27 มิ.ย. 2565 ]126
14 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร [ 27 มิ.ย. 2565 ]121
15 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2549 [ 27 มิ.ย. 2565 ]115
16 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2551 [ 27 มิ.ย. 2565 ]133
17 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2554 [ 27 มิ.ย. 2565 ]130
18 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2555 [ 27 มิ.ย. 2565 ]139
19 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2557 [ 27 มิ.ย. 2565 ]137
20 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2558 [ 27 มิ.ย. 2565 ]130
21 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2559 [ 27 มิ.ย. 2565 ]117
22 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2560 [ 27 มิ.ย. 2565 ]121
23 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2561 [ 27 มิ.ย. 2565 ]125
24 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2562 [ 27 มิ.ย. 2565 ]117
25 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]128
26 ผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]144
27 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
28 พระราชกฤษฎีกาการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]120
29 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 มิ.ย. 2565 ]127
30 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2565 ]124
31 มาตรฐานตลาด [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]123
33 รายงานผลการพิจารณาการศึกษา ระบบการบริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
34 รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]111
35 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.-อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment(LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
36 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ตำมหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา [ 27 มิ.ย. 2565 ]130
37 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ [ 27 มิ.ย. 2565 ]173
38 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2550 (ครึ่งปีแรก) [ 27 มิ.ย. 2565 ]124
39 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ [ 27 มิ.ย. 2565 ]117
40 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2550 [ 27 มิ.ย. 2565 ]115
41 สรุปหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีแรก) [ 27 มิ.ย. 2565 ]110
42 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. 2548 (ครึ่งปีหลัง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]110
43 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2548 [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
44 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549(ครึ่งปีแรก) [ 27 มิ.ย. 2565 ]104
45 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุและสัญญาทางปกครอง [ 27 มิ.ย. 2565 ]110
46 สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 มิ.ย. 2565 ]106
47 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
48 หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ [ 27 มิ.ย. 2565 ]107
49 การประเมินประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment LPA ประจำปี 2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]104
50 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมรรถนะประจำตำแหน่ง [ 27 มิ.ย. 2565 ]108
51 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
52 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
53 คู่มือพนักงานราชการบรรจุใหม่ [ 27 มิ.ย. 2565 ]124
54 คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
55 คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]106
56 แนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 27 มิ.ย. 2565 ]127
57 แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ [ 27 มิ.ย. 2565 ]106
58 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2552 [ 27 มิ.ย. 2565 ]115
59 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2553 [ 27 มิ.ย. 2565 ]122
60 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2556 [ 27 มิ.ย. 2565 ]106
61 มาตรฐานหอพัก [ 27 มิ.ย. 2565 ]112
62 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]121
63 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
64 รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Loacl Performance Assessment LPA ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 มิ.ย. 2565 ]120
65 คู่มือปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2564 ]113
66 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 14 ก.ค. 2563 ]175