เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 มิ.ย. 2565 ]127
2 การดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
3 ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
4 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ [ 27 มิ.ย. 2565 ]112
5 คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
6 คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น สมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร [ 27 มิ.ย. 2565 ]117
7 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น คู่มือสมรรถนะหลัก [ 27 มิ.ย. 2565 ]120
8 คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
9 คู่มือเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
10 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม [ 27 มิ.ย. 2565 ]109
11 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
12 แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่คําขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]120
13 แนวทางการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด [ 27 มิ.ย. 2565 ]118
14 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร [ 27 มิ.ย. 2565 ]117
15 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2549 [ 27 มิ.ย. 2565 ]112
16 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2551 [ 27 มิ.ย. 2565 ]127
17 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2554 [ 27 มิ.ย. 2565 ]125
18 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2555 [ 27 มิ.ย. 2565 ]129
19 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2557 [ 27 มิ.ย. 2565 ]130
20 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2558 [ 27 มิ.ย. 2565 ]125
21 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2559 [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
22 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2560 [ 27 มิ.ย. 2565 ]117
23 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2561 [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
24 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2562 [ 27 มิ.ย. 2565 ]109
25 แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดปี2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]125
26 ผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]132
27 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]115
28 พระราชกฤษฎีกาการกําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชําระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
29 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 27 มิ.ย. 2565 ]125
30 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
31 มาตรฐานตลาด [ 27 มิ.ย. 2565 ]116
32 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 27 มิ.ย. 2565 ]121
33 รายงานผลการพิจารณาการศึกษา ระบบการบริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]110
34 รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 27 มิ.ย. 2565 ]108
35 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.-อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 Local Performance Assessment(LPA) Annual Report 2020 สาระสำคัญจากผลการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 27 มิ.ย. 2565 ]115
36 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ ตำมหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา [ 27 มิ.ย. 2565 ]125
37 รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ [ 27 มิ.ย. 2565 ]166
38 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2550 (ครึ่งปีแรก) [ 27 มิ.ย. 2565 ]119
39 สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การบริหารงานบุคคลภาครัฐ [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
40 สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดี พ.ศ.2550 [ 27 มิ.ย. 2565 ]113
 
หน้า 1|2