เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปัญหา - อุปสรรค [ 29 มี.ค. 2567 ]5
2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]41
3 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 [ 23 พ.ค. 2566 ]48
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2566 ]58
5 ประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]127
6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง [ 22 ก.ค. 2565 ]131
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 22 ก.ค. 2565 ]119
8 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2565 ]128
9 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ กำหนดเงินโบนัส สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 [ 22 ก.ค. 2565 ]128
10 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558 [ 22 ก.ค. 2565 ]114
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป [ 1 เม.ย. 2563 ]145
12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล [ 1 เม.ย. 2563 ]183