เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
Q&A


ถาม-ตอบ

    รายละเอียดข่าว

1. ถาม - การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ขึ้นทะเบียนได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ - ติดต่อขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดได้ที่เทศบาลเมืองอ่างทอง กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 โดย ตัวเด็กต้องอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน 1.สูติบัตรเด็กแรกเกิด 2.ทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด 3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 4.ทะเบียนของผู้ปกครอง 5.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่มีชื่อของมารดาและบุตร 6.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) (เอกสารทุกอย่างใช้สำเนาด้วยนะคะ) มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น2 (หรือโทร 035-611-715 ต่อ 115 , 035-611-715 ต่อ 123 ในวันและเวลาราชการค่ะ)

 

2. ถาม - การขอพื้นที่ตั้งร้านค้าขายของ ติดต่อที่ใด

ตอบ - ติดต่อได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองอ่างทอง ชั้น1 (หรือโทรสอบถาม 035-611-715 ต่อ 110 ในวันและเวลาราชการค่ะ)

 

3. ถาม - แจ้งปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ในเขตเทศบาล ติดต่อได้ที่ใด

ตอบ - ท่านสามารถแจ้งประธานชุมชน ให้ประสานงานกับทางกองช่างโดยตรงในกรณีเร่งด่วนได้ค่ะ หรือ ติดต่อด้วยตนเอง ที่เทศบาลเมืองอ่างทองกองช่าง ชั้น2ค่ะ (สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035-611-715 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการค่ะ)

 

4. ถาม - เทศบาลเมืองอ่างทองเปิดและปิดทำการ ในวันเวลาใดบ้าง

ตอบ - เทศบาลเมืองอ่างทอง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30น.-16.30น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

5. ถาม - การยื่นขออนุญาตก่อสร้างต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ตอบ 1. คำขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) 1 ชุด

          2. แผนผังบริเวณ, แบบแปลน, รายการประกอบแบบ 3 ชุด

          3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ชุด

          4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 1 ชุด

          5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกแผ่น 1 ชุด

6. ถาม - มีแบบบ้านไว้บริการประชาชนหรือไม่ครับ

ตอบ มีครับ สามารถขอดูแบบบ้านได้ที่สำนักงานกองช่างหรือสามารถหาดูได้ตาม อินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแบบบ้านที่หน่วยงานราชการมีไว้บริการ ดังนี้ครับ

แบบบ้านเพื่อประชาชน

         • โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน (กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th)

         • แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข (กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th)

         • แบบบ้านผู้สูงอายุ "บ้านผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ" (การเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th)

7. ถาม -ขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ -1. คำร้องทั่วไป 1 ชุด

         2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ชุด

         3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 1 ชุด

         4. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกแผ่น 1 ชุด

         5. รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้าง อย่างน้อย 2 รูป

8. ถาม -ขุดดิน-ถมดิน ขนาดเท่าไรต้องทำเรื่องแจ้งขออนุญาต

ตอบ ขุดดิน

         • ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร

         • ปากบ่อดินมีระยะห่างถึงเขตที่ดินข้างเคียง เกิน 2 เท่าของความลึก

เพราะการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดินจึงต้องขออนุญาต

จัดการป้องกันการพังทลายของดิน โดยต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน

          ถมดิน

         • มีการทำการถมดินสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียง โดยจะวัดจากด้านที่มีพื้นที่ต่ำสุดเป็นมาตรฐาน

         • พื้นที่ที่มีมากกว่า 2,000 (1 ไร่ 1 งาน)

         • ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยต้องทำรางน้ำเพื่อการระบายน้ำไม่ให้เดือดร้อนพื้นที่ใกล้เคียง    เอกสารประกอบ

ถาม-ตอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ