เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 2 มี.ค. 2565 ]93
2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 [ 1 มี.ค. 2565 ]93
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [ 28 ก.พ. 2565 ]90
4 พ.ร.บ. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 25 ม.ค. 2565 ]103
5 ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2559 [ 7 ก.ค. 2564 ]90
6 พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ.2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]92
7 ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน [ 16 ก.ค. 2562 ]93
8 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 3 มิ.ย. 2562 ]101
9 พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 [ 3 มิ.ย. 2562 ]91
10 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2562 [ 3 มิ.ย. 2562 ]128
11 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 3 มิ.ย. 2562 ]97
12 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของอปท.(ฉบับที่ 4) [ 10 เม.ย. 2562 ]83
13 กฎกระทรวงที่รกร้าง [ 13 ก.พ. 2562 ]88
14 กฎกระทรวงยกเว้น [ 13 ก.พ. 2562 ]93
15 พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 [ 13 ก.พ. 2562 ]125
16 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 13 ก.พ. 2562 ]84
17 พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 13 ก.พ. 2562 ]83
18 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดิน [ 13 ก.พ. 2562 ]87
19 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 13 ก.พ. 2562 ]98
20 หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย [ 13 ก.พ. 2562 ]89
21 การจัดทำแผนที่ภาษี [ 13 ก.พ. 2562 ]92
22 ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท.(ฉบับที่ 4) [ 13 ก.พ. 2562 ]87
23 ระเบียบการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]85