เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

นายเฉลิมพล  หล่ำวรัตน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายพัฒนาชุมชน   
  นายเฉลิมพล  หล่ำวรัตน์
 
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน

นางสาววรรณกาญ  สืบกระพันธ์ นางสาวเบญจวรรณ  มีบำรุง นายเอกรินทร์ แสงโพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นายนพดล ชัยยะ นางสาววรรษมน สุวพันธุ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

 


นางสาวกาญจนา นาคหัวเพ็ชร 


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 

 

 

งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน


นางสาววรรณวิสา เถื่อนวิถี

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน