เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

   
  - ว่าง -
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน   
  นายเฉลิมพล  หล่ำวรัตน์
 
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 งานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน
นางจิดาภา ฮวบเจริญ นางสาวเบญจวรรณ  มีบำรุง นายเอกรินทร์ แสงโพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานธุรการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นายนพดล ชัยยะ นางสาววรรษมน สุวพันธุ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

 


นางสาวกาญจนา นาคหัวเพ็ชร 


เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
 
 
-ว่าง-
 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน


นางสาววรรณวิสา เถื่อนวิถี

 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน