เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางรุ่งทิวา  มากอิ่ม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานธุรการ งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานบำบัดน้ำเสีย 
นางขวัญฤดี แสงโพธิ์ทอง นางพูลศรี กมุท นายสุวัจชัย ธนเสนีวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นายช่างไฟ้าชำนาญงาน
 
 
นางสาวพิชิตา  ลืมไธสง
นางสาววรวีร์ คงทอง  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค

 นายดุสิต พุ่มพวง นางสาวกฤตยา  วงษ์นรินทร์
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการงานรักษาความสะอาด งานส่งเสริมสุขภาพ งานสัตวแพทย์