เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

 
 
  นางอุษากร สีดาบุตร  
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารงานศึกษา
 

นางสาววชิรญาณ์  ทองศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษางานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
นางสาวอมรา รองรัตน นางสาวนันทวรรณ อำพันธุ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  


นางวันทนีย์ เฮงประเสริฐ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานนิเทศ

 


 


 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานวิชาการ