เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองการศึกษา

   
  นายรณชัย เสือวงษ์  
 
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารงานศึกษา
 

-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษางานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน   
-ว่าง- นางสาวนันทวรรณ อำพันธุ์  
นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  

นางวันทนีย์ เฮงประเสริฐ -ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการศึกษา
งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานกิจการนักเรียน งานนิเทศ
 
-ว่าง-
 
นักกวิชาการเงินและบัญชี

 
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานวิชาการ