เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

   

นายระพีพันธ์  ตั้งตรงไพโรจน์

ผู้อำนวยการกองช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างนางสางธิติญา วสุนันต์
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างงานธุรการ งานแบบแผนและก่อสร้างโยธา งานวิศวกรรม 
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นายช่างโยธา วิศวกรโยธา

นายคฑาวุฒิ ยิ้มละม้าย
-ว่าง-
นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
นายช่างโยธา  งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ
 

 นายสายัณห์ ศรีสุธรรม - ว่าง -

นายช่างโยธาชำนาญงาน  นายช่างโยธา
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า


นายจีรพงศ์ เงินพูล

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน