เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

กองคลัง

   
  นางแก้วสวรรค์  อริยรุ่งเรืองกุล  

ผู้อำนวยการกองคลัง


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานคลัง


   
 นางวัลยา สุภาวิมล
 -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน 
นางสาวศิรินิตย์ มีประเสริฐ นางสาวศศิธร โตริต นางสาวเมธาวี วัฒนปาณี
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวตวงรัตน์ ช้างงาม นางวัชราภรณ์ เสมวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางรุ่งอรุณ สอสูงเนิน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 นางสาวรัชนี เปี่ยมศิริ  นายชยุต ปานวิเชียร

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างโยธาอาวุโส นางอัจฉรา ตระกูลวงษ์


เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน