เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางสุภาวิตา  ยาแพง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายอำนวยการ
 


ดาบตำรวจประเสริฐ ไพรวัลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนนายภุชงค์ ขวัญใจ
นางวรนุช  วิชชุเวสคามินทร์  - ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
นางสาวศิวพร อ่อนจริง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นายธีรภัทร   รองรัตน
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์
นายอำนวย  กันพร้อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นางสาวสมหญิง นิลมณี นางมินตา เพ็งโสภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา นายสมิง  เพ็งโสภา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกิตติยา   กรีมิน   นายถาวร  มุ่งชนะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายพงษ์พัฒน์  บุญศรี


เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายณรงค์กร  จันพิลา

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน