เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางสุภาวิตา  ยาแพง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายอำนวยการ
 


ดาบตำรวจประเสริฐ ไพรวัลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนนายภุชงค์ ขวัญใจ
- ว่าง - นางวรนุช  วิชชุเวสคามินทร์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
นางสาวศิวพร อ่อนจริง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นายธีรภัทร   รองรัตน
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์
นายอำนวย  กันพร้อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นางสาวสมหญิง นิลมณี นางมินตา เพ็งโสภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
นายสมิง  เพ็งโสภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา
  นายถาวร  มุ่งชนะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกิตติยา   กรีมิน นายพงษ์พัฒน์  บุญศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายสุพัฒน์   น้ามังคละกุล
นายณรงค์กร  จันพิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน