เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัดเทศบาล

 
 

นางสุภาวิตา  ยาแพง


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  ฝ่ายอำนวยการ
 


ดาบตำรวจประเสริฐ ไพรวัลย์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนนายภุชงค์ ขวัญใจ
นางวรนุช  วิชชุเวสคามินทร์  - ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   
นางสาวศิวพร อ่อนจริง - ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักทรัพยากรบุคคล  งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
นายณรงค์ เอี่ยมละออ
นายธีรภัทร   รองรัตน
 นิติกรชำนาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญงาน


งานทะเบียนราษฎร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวสุภาพร  สมบูรณ์
นายอำนวย  กันพร้อม
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 นางสาวสมหญิง นิลมณี นางมินตา เพ็งโสภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
นายสมิง  เพ็งโสภา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวพิมนภา  ธรรมศิลา
  นายถาวร  มุ่งชนะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางกิตติยา   กรีมิน นายพงษ์พัฒน์  บุญศรี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
-ว่าง-
นายณรงค์กร  จันพิลา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน