เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สภาเทศบาล

 
 
  นายสมชาย รัตน์ประสาทพร  
  ประธานสภาเทศบาล  

 


พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์

รองประธานสภาเทศบาล
   
  -ว่าง-
 

เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3นายสมชาย รัตน์ประสาทพร
นายประดิษฐ์ พงษ์ไพบูลย์ ร้อยตำรวจเอกสมหมาย ฉิมพาลี  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายชวการ เขียวฉอ้อน นายเรวัฒน์ จั่นบรรจง ร้อยตำรวจตรีพงษ์ศักดิ์ ทองทับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
   
นายอนุสิทธิ์ ก้องเกียรติกุล นายสมบูรณ์  สุภาวิมล นางลัดดา จำนงค์เวช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
ส.ท.ชาต์  อิทธิศักดิ์พงศา
นายอิทธิพล พัฒนจันทร์ พันเอกมานิตย์ วิมานรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายศิวพล สุภาวิมล นายกิตติวุฒ น้าเจริญ นายสุทัศน์ แสงโพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
นายสุภศักดิ์  พิภพไชยาสิทธิ์ นายรณชัย วงษ์ภู่งาม
นายประดับ เอี่ยมประชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3