เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


อ่างทอง นายกเมืองอ่างทองแถลงนโยบาย วันที่่ 30เมษายน2564


 นายเตือนใจ  ทรงไตร  นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง   เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย
 วันที่  30  เม.ย.  ที่ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง  นายเตือนใจ  ทรงไตร  นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง   ช่วงระยะเวลา 4 ปี  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เพื่อดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1.การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม    มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid- 19 โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง      
2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน   มุ่งเน้นให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน  พัฒนาและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง   
3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งเน้นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  กลุ่มอาชีพ    
4. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  มุ่งเน้นส่งเสริมการทำงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  และพัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้ของระบบราชการให้ทันสมัย  พร้อมให้บริการประชาชนจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-30
2024-05-27
2024-05-27