เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง : www.angthongcity.go.th
 
 
 


นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง มอบทุนแก่แม่ผู้ยากไร้ ในโครงการของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีมืองอ่างทอง มอบหมาย นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาล นางรุ่งทิวา มากอิ่ม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางชุลีกร คชภูติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อสม. ลงพื้นที่ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอ่างทอง (นางสมบูรณ์ ไพรัชเวชภัณฑ์) มอบทุนแก่แม่ผู้ยากไร้ ในโครงการของสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ให้กับแม่ผู้ยากไร้ในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

2024-06-20
2024-06-18
2024-06-17
2024-06-17
2024-06-16
2024-06-10
2024-06-06
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31