วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียน 129 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 12 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 42 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายใน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง