วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถสามล้อเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๘-๐๐๐๑ ชำรุด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง - ๘๐๕๐ อ่างทองจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของกองการศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๓๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX CM ๓๐๕ DFI หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง