วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องชั่งน้ำหนัก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๒-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอื่น แผ่นซับเสียงติดตั้งที่ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซ่อมแซมจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม ยี่ห้อ JUKI จำนวน ๑๕ เครื่อง
20  มี.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง