วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ Nissan หมายเลขทะเบียน บง ๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สีเหลืองสะท้อนแสงขนาดกว้าง ๒ นิ้ว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง