วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้า - ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๔ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
จัดซื้อสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 8 รายการ
26  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ MOBILE PUMP จำนวน ๓ เครื่องจำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
จ้างการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อ และหนังสือเสริมความรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน ๑๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ โครงการข่าวสารประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง