วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องเรียนอาคารเรียนปฐมวัย จำนวน ๘ ห้อง โรงเรียนวัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน ๕๐ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียน 129 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง