วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำแบบพิมพ์ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง