วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อสื่อฝึกทักษะและหนังสือเสริมความรู้ โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำตู้รวบรวมขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างประดับไฟสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง