วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารว่าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือทุพลภาพและชรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเสริมทักษะและสื่อการเรียนรู้โครงการจัดหาหนังสือเสริมทักษะและสื่อสารเรียนรู้(เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง