วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ซื้ออาหารว่างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นอะคริลิค สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อเพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมและเปลี่ยนกระเบื้องขอบสระว่ายน้ำ และกระเบื้องที่หลุดและแตกหลักในสระว่ายน้ำ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาหญิง อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ