วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ต.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเช่ารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพ ทางศิลปะ ดนตรีและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง