วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สีเหลือสะท้อนแสงขนาดกว้าง ๒ นิ้ว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาย้ายติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๑๕ KVA ๓ เฟส ๕๐ เฮิร์ท จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน