วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างประดับไฟสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถสามล้อเครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๘-๐๐๐๑ ชำรุด จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง - ๘๐๕๐ อ่างทองจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง