วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมางานยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องดื่มบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างประดับไฟตกแต่งและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง