วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๑๒๗ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ
26  ก.พ. 2563
จ้างบริการประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๕๙๖ อ่างทอง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สีเหลือสะท้อนแสงขนาดกว้าง ๒ นิ้ว ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง