วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุติดตั้งห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง