วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CENTRAL AIR ขนาด ๔๒,๓๒๐ BTU หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๐๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง