วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเขตเทศบาลเมืองอ่างทองในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กค ๓๗๓๙ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ถนนบ้านรอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2563
จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง งานออกแบบก่อสร้างและติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพและคนชรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง