วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเปี่ยมสุข ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บจ ๕๕๖๒ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียนหมายเลข กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออะไหล่แผ่นกรองผ้า Hayward ขนาด ๗๒ sq ft จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง