วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างทำตู้รวบรวมขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำตะแกรงคัดแยกขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างประดับไฟสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานภายในห้องเรียนอาคารเรียนปฐมวัย จำนวน ๘ ห้อง โรงเรียนวัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง