วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน นักเรียน 129 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 9 เมษายน 2564 จำนวน 38 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องอัดกระทงใบตอง ที่ใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ วันทำการ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อมัลติพอร์ตวาล์ว ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง