วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล หนา 0.15 เมตรพร้อมท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล ถนนซอยชุมชนไลออนส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ อ่างทอง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างรายงานขอจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายถนนเทศบาล๑ จากแยกถนนเทศบาล๑๓ ถึงสะพานเลี่ยงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)