วันที่
ชื่อเรื่อง
20  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๗ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ทะเบียนหมายเลข กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออะไหล่แผ่นกรองผ้า Hayward ขนาด ๗๒ sq ft จำนวน ๘ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างงานโครงการปรับปรุงทาสี อาคารเรียน ๕ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร และทาสีราวกันตก ถนนริมเขื่อนจากบ้านปลาทูถึงถนนบ้านรอ ซอย๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร และฝาบ่อพัก ค.ส.ล หมู่บ้านอ่างทองธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)