วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อการจัดซื้อวัสดุ โครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit แบบตรวจน้ำลาย ในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อการจัดซื้อหนังสือเสริมทักษะและสื่อการเรียนรู้โครงการจัดหาหนังสือเสริมทักษะและการสื่อสารเรียนรู้ (เพิ่มเติม) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร (ป้ายเตือนระวัง)ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง