วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุติดตั้งห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบยี่ห้อ Komatsu หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน บง ๘๐๕๐ อ่างทอง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุทำชั้นวางเอกสารห้องงานพัสดุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง