วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ธ.ค. 2564
จ้างทำอาหารเช้า สำหรับถวายพระและผู้มาร่วมงาน โครงการจัดงานประเพณีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวันตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖,๖๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน โครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อหนังสือเสริมทักษะและสื่อการเรียนรู้ โครงการจัดหาหนังสือเสริมทักษะ และสื่อการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างต่อเติมห้องทำงานสำนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง