วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๓๕๕ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
เช่าเรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อการจัดซื้อวัสดุ โครงการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit แบบตรวจน้ำลาย ในนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง